Fòm Rekòmandasyon Kliyan an

Imaj yon doktè ki pi gran moun Blan ekri sou yon clipboard ble maren ak chita nan yon biwo klere blan ak bèlj

Fòm Rekòmandasyon Kliyan an

Konfimasyon – yo te soumèt fòm ou a avèk siksè!

Mèsi paske w te soumèt yon Fòm Rekòmandasyon Kliyan. Yon Defansè Sante Pasyan ta dwe kontakte moun ou refere a nan de jou ouvrab yo. Si w gen nenpòt kesyon konsènan soumèt ou a, tanpri pa ezite rele liy dirèk nou an nan 904-595-7770.

Jaden ki make * yo obligatwa

Ki dat jodi a? :


Dat nesans:
Dapre ou konnen, èske kliyan ou a gen asirans sante?:


Daprè konesans ou, èske kliyan ou an oswa pi ba pase 200% Gid Federal Povrete 2021 lan? (nan kèk ka, pasyan yo toujou elijib jiska 250%):
Èske kliyan ou a gen yon preferans lang? :
Tanpri dekri bezwen medikal imedya kliyan ou a ak nivo ijans. :
Non referans * :
Òganizasyon referans * :
Telefòn referans * :
Imèl referans * :
Ki relasyon ou genyen ak Kliyan an?:
Tanpri mete lòt nòt konsènan kliyan sa a ki ta itil ekip nou an konnen.:

2024 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of
Household
150%
monthly
150%
yearly
200%
monthly
200%
yearly
250%
monthly
250%
yearly
1 $1,883 $22,596 $2,510 $30,120 $3,138 $37,656
2 $2,555 $30,660 $3,407 $40,880 $4,259 $51,108
3 $3,228 $38,736 $4,303 $51,640 $5,379 $64,548
4 $3,900 $46,800 $5,200 $62,400 $6,500 $78,000
5 $4,573 $54,876 $6,097 $73,160 $7,621 $91,452
6 $5,245 $62,940 $6,993 $83,920 $8,741 $104,892
7 $5,918 $71,016 $7,890 $94,680 $9,863 $118,356
8 $6,590 $79,080 $8,787 $105,440 $10,984 $131,808