Kesyonè Pasyan an

Imaj yon doktè ki pi gran moun Blan ekri sou yon clipboard ble maren ak chita nan yon biwo klere blan ak bèlj

Kesyonè Pasyan an

Konfimasyon – yo te soumèt fòm ou avèk siksè!

Mèsi paske w te soumèt yon Kesyonè Pasyan epi w te fè premye etap la nan pi bon rezilta sante pou tèt ou oswa pou yon lòt moun nan lavi w. Yon Defansè Sante Pasyan ta dwe kontakte w nan de jou ouvrab yo. Si w gen nenpòt kesyon konsènan soumèt ou a, tanpri pa ezite rele liy dirèk nou an nan 904-595-7770.

Jaden ki make * yo obligatwaDat nesans:
Èske w gen asirans sante? :
Èske w gen yon doktè swen prensipal? :


Ki gwosè fanmi ou? (Enkli tèt ou, mari oswa madanm/patnè w, timoun ki poko gen 18 an, elèv ki poko gen 21, ak timoun ki poko fèt) :
Èske w ap travay?:
Ki sa ki estime revni ou nan kay la pou 4 semèn ki sot pase yo? :
Tanpri dekri bezwen ki pi imedya ou ak nivo ijans:
Èske w ap ranpli aplikasyon sa a oswa w ap ranpli aplikasyon sa a pou yon lòt moun? :
Èske gen yon lòt bagay nou ta dwe konnen?:

2023 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of
Household
150%
monthly
150%
yearly
200%
monthly
200%
yearly
250%
monthly
250%
yearly
1 $1,823 $21,870 $2,430 $29,160 $3,038 $36,450
2 $2,465 $29,580 $3,287 $39,440 $4,108 $49,300
3 $3,108 $37,290 $4,143 $49,720 $5,179 $62,150
4 $3,750 $45,000 $5,000 $60,000 $6,250 $75,000
5 $4,393 $52,710 $5,857 $70,280 $7,321 $87,850
6 $5,035 $60,420 $6,713 $80,560 $8,392 $100,700
7 $5,678 $68,130 $7,570 $90,840 $9,463 $113,550
8 $6,320 $75,840 $8,427 $101,120 $10,533 $126,400